Sjøforsvarets ledelse

Sjøforsvarets ledelse gjennom historien

Gjennom de to hundre årene fra 1814 til 2014 har en rekke personer fylt ulike roller i statsforvaltningen og innenfor egen våpengren. I den sjømilitære kalender er det gjennom årene ført oversikter over en rekke forskjellige funksjoner. Marinemuseet har ansvaret for å oppdatere og videreføre denne oversikten. På de følgende sider vil vi presentere en rekke slike funksjoner i statsapparatet og innen egen våpengren.

Forsvars-(Marine)departementet

Siden 1814 har det vi i dag kjenner som Forsvarsdepartementet hatt flere roller og sammensetninger. På de følgende sider vil vi forsøke å redegjøre for organiseringen og hvem som har bekledd disse funksjonene.

Forsvarets overkommando (FO) og Forsvarsstaben

Forsvarets overkommando ble opprettet ved kgl. res. av 18/5 1940.

Sjøforsvarets (Marinens) overkommando

I mange år var Kommanderende Admiral med sin stab, den som i praksis styrte virksomheten i Sjøforsvaret. Kommanderende Admiral hadde statsråden, regjeringen og Kongen som sine overordnede. Seinere kom ordningen med en overkommando og i mer moderne tid ett felles operativt hovedkvarter. I hovedsak var denne ordningen beregnet på rent operative og taktiske avgjørelser. De mer dagligdagse oppgavene var delegert på et lavere nivå.

Distriktsorganisasjonen

I dag er distriktsorganisasjonen i Sjøforsvaret historie, men i mange år var distriktene en viktig del av Sjøforsvarets organisasjon og deres evne til å utføre oppdraget Sjøforsvaret var pålagt langs kysten vår. Med dagens innsatsbaserte Sjøforsvar og endret trusselbilde ble distriktsorganisasjonen nedlagt fra 2003.