Hvordan skaffe seg et gammelt militærfly?

Hvordan skaffe seg et gammelt militærfly?

En litt sjelden fugl: RF-86F med påmalte "gun-porter" på USAF museum i Dayton, Ohio.

Fra tid til annen kommer det opp et spørsmål: Hvordan kan jeg eller vi skaffe oss et fly som forsvaret skal kvitte seg med? Her følger en summarisk og litt populærvitenskapelig-omtrentlig gjennomgang. 

Alt materiell i forsvaret følger det samme livsløp. Anskaffelse, operativ bruk og til slutt, når det er utslitt eller umoderne, avhending. Avhending er, som jo ligger i navnet, den prosessen hvor forsvaret skal ha utstyret ut av sine lister. Dette kan skje ved kasting, destruksjon, auksjon eller salg, eller i noen tilfelle som gaver til forskjellige institusjoner. Ett eksempel her er gamle beltevogner som ble gitt til Røde Kors. 

Det er formelt Forsvarsdepartementet som er eier av alt militært materiell. Så lenge det er i forsvaret eies det av FD, og disponeres på vegne av FD av forskjellige avdelinger, som for eks Telemark bataljon, 331 svkadron, Forsvarets Museer (FM) etc etc. Når materiellet skal ut av rullene, overføres det regnskapsmessig til FLO/SAS, eller Forsvarets Logistikkorganisasjon/Seksjon for Avhending og Salg. Denne organisasjonen sørger så for salg, avhending, destruksjon etc etc. 

Det er en ting som er viktig for helhetsforståelsen: Forsvarets Museer er en militær avdeling. Når vi har utstyr/gjenstander er det altså IKKE avhendet fra forsvaret, det er bare tatt ut av operativ bruk. Videre, når FM skal avhende gjenstander, så er det FLO/SAS som gjør det, ikke FM selv som gir bort eller selger utstyr. Noen ganger kan FM gjøre denslags selv, men da etter avtale og samarbeid med FLO/SAS. I grovt er det altså slik at når Forsvarets Museer skal kvitte seg med et fly fra samlingen, så sender vi det til FLO/SAS, som så selger eller gir bort flymaskinen. Riktignok er dette som oftest i samarbeid med FM, men formelt har ikke FM lov til å gi bort ting. Bestemmelsene sier videre at dersom det gjelder store gjenstander, som fly eller biler, eksempelvis, så er det kun FD som kan innvilge søknader om overtagelse. 

Hvis man så, i et tenkt tilfelle, sitter i en eller annen flyhistorisk forening, og ønsker å overta et fly som man vet skal ut fra forsvarets lister (F-5 Freedom Fighter), er saksgangen følgende: 

- først kontakte FM for å orientere seg om den faktiske situasjon
- deretter søke Forsvarsdepartementet om å overta flyet gratis.

FLO/SAS vil saksbehandle søknaden, og det lønner seg å snakke med disse kara underveis i prosessen. FD innhenter i hvert enkelt tilfelle en uttalelse på historiefaglig grunnlag fra Forsvarets Museer (=fagsjef) og av og til, dersom flyet skal flys operativt, fra Generalinspektøren (v/Luftoperativt inspektorat). Dersom en så får tilslag vil FLO/SAS håndtere papirmølla, inkludert end user agreement ift amerikanske myndigheter osv.

Hvis foreningen skal fly flymaskinen, må den registreres sivilt i Luftfartstilsynet, da Luftforsvaret for tiden ikke påtar seg å drifte museumsfly.

Dette høres unektelig komplisert ut, men er ingen umulighet å gjennomføre. Dersom man følger opp saksbehandlingen med litt møtevirksomhet og litt telefonering går dette som regel greit. Vi ved Forsvarets Museer har et glimrende samarbeid med FLO/SAS, og vi hjelper og støtter i en slik prosess der vi kan. Altså: FM kan ikke gi bort fly eller gjenstander, det er FLO/SAS som gjør dette, og da etter godkjenning fra FD, med FM som "fagkontor". 

Når det gjelder ekstyske fly er situasjonen litt annerledes, da flyet aldri har vært kjøpt inn til forsvaret, men tilfalt Norge (FD) som krigsbytte iht gjeldende lovverk da vi vant krigen. Her er det fortsatt FD som bestemmer, og når FM gir bort eller bytter bort ekstysk hovedmateriell (fly etc) er det alltid etter tillatelse fra FD. En søknad om å overta eierskap over ekstyske fly går derfor til FD, som i sin tur innhenter anbefaling fra FM, og formelt svarer den som søker. 

Dette kan virke litt vanskelig og tungvindt i forhold til hvordan det var for noen få år siden, men det er en prosess som sikrer en ryddig og åpen saksbehandling slik at alle blir behandlet likt, og vi ikke får rykter og konspirasjonsteorier omkring disse sakene.