Middelalderutstillingen (1066-1537)

Her kan du lese mer om vår utstilling høy- og senmiddelalder (1066-1537) dersom du ønsker mer kunnskap om perioden og gjenstandene.

Bakgrunn

Margrete I
Dronning Margrete var barnebarn av kong Valdemar Atterdag av Danmark. 12 år gammel ble hun gift med Håkon VI Magnusson,  konge av Norge og arving til den svenske tronen. I 1374 døde Håkon VI,  og året etter også faren Valdemar Atterdag. Hun fikk sønnen Olav Håkonsson valgt til konge av Danmark i 1376,  og Norge i 1380. Hun styrte i den umyndige kongens navn,  og da Olav døde bare 17 år gammel i 1387,  ble hun utnevnt til regent. For å fullbyrde unionen mellom de tre rikene,  tok hun sin nevø Erik av Pommern til fostersønn og fikk ham valgt til konge av Danmark,  Norge og Sverige i 1397. Unionsavtalen ble inngått i Kalmar samme år. Margarete var derimot den virkelige herskeren til sin død i 1412.

 

Dronning Margrete I, regjerende dronning av Norge (1388-1412)/Queen Margaret I,  ruling queen of Norway (1388-1412) (Wikimedia Commons).

Queen Margrete was the granddaughter of King Valdemar of Denmark. Aged 12,  she was married to Håkon VI Magnusson of Norway and heir to the Swedish throne. Håkon died in VI,  the following year her father Valdemar also died. She had her son Olav Håkonsson elected king of Denmark in 1376 and Norway in 1380. She ruled in her minor son’s place,  and when he died in 1387,  only 17 years old,  she ruled as sovereign. To finalize the union between the three kingdoms,  she had her nephew and foster son Erik of Pomerania,  elected king of Denmark,  Norway and Sweden in 1397. The Treaty of Union was signed in Calmar,  that same year.

 

Margretes valgbrev, datert 2. februar 1388 med seglene til medlemmene av det norske Riksrådet / Margrete’s document of election,  dated February 2, 1388,  with the seals of the Norwegian Council of the Realm  (Riksarkivet).

Norges nedgang 1319-1537

I 1319 døde den siste kongen av Sverreætta, Håkon 5. Magnusson (1299-1319). Svartedauen, som rammet Norge første gang i 1346,  førte til nedgang i befolkningen. Dette svekket maktgrunnlaget til den verdslige adelen. Tilslutt var det bare de katolske biskopene igjen i det norske Riksrådet. Da Reformasjonen ble innført i 1537,  ble også Riksrådet avskaffet. Norges nedgang var sluttført og landet ble under dansk styre til 1814.

Johan Rantzau var Frederik I og senere Christian IIIs hærfører under krigene i forbindelse med innføringen av Reformasjonen i Danmark-Norge/ Johan Rantzau was the field commander of Frederik I and Christian III during the wars of the Reformation in Denmark-Norway (Wikimedia Commons).

Norway’s Downfall 1319-1537

In 1319, the House of King Sverre died out with Håkon 5. Magnusson (1299-1319). The plague, that hit Norway for the first time in 1346, decimated the population. This weakened the socio-economic basis of the worldly nobility. FInally, only Catholic bishops were left on the Norwegian Council of the Realm. When the Reformation was introduced in 1537, the council was dissolved as well. The downfall of Norway was complete and the country remained under Danish rule until 1814.

 

Våpenskjoldet til Paus-familien. Den norske adelen døde ikke ut, men mistet sin status. Flere av slektene lever i beste velgående i dag/ Coat of Arms of the Paus familly. The Norwegian nobility did not die out, but lost their status. Several of the bloodlines are still intact today (Wikimedia Commons).

Gjenstander i veggmonter / Objects in the large monters

Armbrøst og spennapparat
Armbrøsten ble utviklet fra oldtidens kastemaskiner. I Norge nevnes den første gang i slaget om Hjørungavåg i 986, da kalt låsbue.
I 1139 forsøkte Kirken å forby bruk av armbrøst da det var «altfor morderisk til å anvendes mot kristne». Våpenet kunne brukes mot hedninger. Armbrøsten ble først lagd i tre, senere i horn og stål. Armbrøst har vært brukt som jaktvåpen fram til våre dager.

Crossbow and Cocking Device

The crossbow was developed from the ballista of antiquity. In Norway its mentioned for the first time at the battle of Hjørungavåg, in 986. Then under the name «lock bow». In 1139, the Church wanted to ban the crossbow as it was «too murderous a weapon» to be used amongst Christians. It was allowed against heathens. The crossbow was first made of wood, later antlers and steel.

Håndkanon
I begynnelsen var det ikke konstruksjonsmessige forskjeller mellom kanoner og håndholdte kruttvåpen. Drivladningen ble antent ved at en håndholdt lunte ble stukket nedi fenghullet, også på håndkanonene. Fra midten av 1400-tallet, ble håndkanonene avløst av arkebuser med luntelås og kolbe.

Hand Cannon
In the beginning, cannons and handheld firearms did not differ much from each other as far as construction goes. A hand held fuse was stuck into the touch hole to ignite the gunpowder. From the middle of the 15th Century, hand canons were replaced by the harquebus with matchlock and stock.

Hellebard
Hellebarden består av økseblad med spydspiss. Spredte seg med sveitsiske leieknekter på 13– og 1400-tallet. Senere stort sett erstattet av piker, men sammen med andre pålevåpen beholdt som våpen for underoffiserer som skulle holde orden i egne rekker. I dag bruk som seremonielt våpen.

Halberd
The Halberd is made up of an axe with a spearhead. Spread by Swiss mercenaries in the 14th– and 15th Centuries. Later largely replaced by pikes, but retained as weapon for non-commissioned officers with responsibility for discipline within own ranks. Today used as a ceremonial weapon.

Ringbrynje
Trolig en keltisk oppfinnelse, men spredte seg til resten av Eurasia og Afrika i antikken. Den består av mange små metallringer som er naglet eller sveiset sammen. Ringbrynjen gir stor bevegelighet, men produksjonen var tidkrevende. Ny teknikk gjorde ringbrynjen mer utbredt fra 1200-tallet.

Halberd
The Halberd is made up of an axe with a spearhead. Spread by Swiss mercenaries in the 14th– and 15th Centuries. Later largely replaced by pikes, but retained as weapon for non-commissioned officers with responsibility for discipline within own ranks. Today used as a ceremonial weapon.

 

Gulvmonter / Floor Display

Fem gjenstander med rike detaljer ligger i gulvmonter hvor publikum kan studere disse på nært hold. En skjerm gir utdypende informasjon om gjenstandene:

Morion
Hjelmtype tatt i bruk omkring 1520, av spansk opprinnelse. De var billige å produsere og bruken spredde seg raskt. Offiserer og elitesoldater dekorerte ofte hjelmene for å speile eierens status. I tillegg til liljene på hver side har denne hatt 10 messingrosetter, men bare 8 er bevart. Kammen skulle gi ekstra styrke.

Helmet type introduced around 1520, of Spanish origin. Manufacture was cheap, and the design spread quickly . Officers and elite guards often decorated their helmets to reflect status. In addition to the lilies on both sides, this one had 10 brass rosettes, but only 8 are left. The comb would add strength to the design.

Fotangel

Fotangel var middelalderens landminer, men var også kjent fra antikken. Den hadde fire jernspisser, og når fotangler ble kastet utover bakken, pekte en av piggene oppover for å ramme føttene til soldater eller hoven til hester. I dag brukes fotangler av politistyrker til å stoppe kjøretøy.

Caltrop

The caltrop was the landmine of the Middle Ages, but also known from Antiquity. It has four iron spikes, and when tossed on the ground, one will point upwards, ready to severe the feet of soldiers or hooves of horses. In modern times, caltrops are used by law enforcement agencies to stop vehicles.

Stridshammer
Stridshammeren var et av middelalderens mest brutale våpen. Kraften i slaget ble konsentrert mot et lite punkt. Dette ga stor sjanse for gjennomtrenging av panser. Kortskaftede stridshammere ble oftest brukt i nærkamp. for eksempel for å gi nådestøtet til en fiende som hadde falt av hesten.

Warhammer
The War hammer was one of the most brutal weapons of medieval warfare. The energy from a blow was focused on a narrow point. This increased the chance for penetration of plate armor. Short-handled warhammers were used in close combat or to give death blow to an enemy that had fallen off his horse.

Krepsehalehjelm
Enkelt og fleksibelt design med justerbar nesebeskyttelse. I bruk fra tidlig 1600-tall, inspirert av tyrkiske chichak-hjelmer. Også kalt «arkebusier-hjelm» fordi den ble brukt av kavaleri med arkebuser.

Lobstertail Pot-Helmet
Simple and flexible design with an adjustable nasal guard. Used from the early 17th Century, derived from the Turkish chichak helmet. Also called “harkebusier pot” as it was used by cavalry with harkebus.

Rustningshanske

Hansken har ledd som gir hånda stor bevegelighet og full beskyttelse. Sett som en viktig del av rustningen. Trolig fra 1600-tallet. 

Gauntlet

This gauntlet have articulated joints which gives high flexibility and full protection. An essential part of the armor. Probably late 17th Century