Armfeldts karoliner (1718-1719)

Under ledelse av general Armfeldt samlet i 1718 en karolinerarme seg i Åredalen i Sverige. Armen hadde ordre om å innta Trondheim på seks uker. Felttoget ble en katastrofal dødsmarsj der over 3000 mann frøs i hjel på fjellet mellom Tydal og Handöl.

Karl XII fikk som femtenåring, i 1697, arve tronen till den nordeuropeiske stormakten Sverige. Det var en stor oppgave å holde stormakten sammen og en langvarig stillingskrig med en allianse bestående av Russland, Polen, Storbritannia og Danmark var uunngåelig. Slaget ved Poltava i 1709 resulterte i at Sverige tapte herredømmet over store landområder. Samtidig ble den politiske makten tydelig dårligere.

En handelsblokade ble gjennomført mot Sverige og våren 1718 samlet Karl XII en ny karolinsk hær som gjennom ett angrep og beleiring av Norge skulle sette Sverige i en bedre situasjon ved en fredsforhandling. Alternativt gi Sverige en bedre posisjon i en fortsatt krig.

Angrepet besto av en hovedstyrke, ledet av kongen selv, gikk mot den norske hovedstaden og en litt mindre avdeling hadde Trondheim som mål.

Mobilisering i Duved

Til å lede felttoget mot Trondheim valgte kongen ut generalløytnant Carl Gustav Armfeldt. Kongens ordre til Armfeldt var at han i løpet av seks uker skulle innta Trondheim og at hæren skulle samles for felttoget ved Duved. Dette området hadde gjennom flere uår og også i 1718 opplevd dårlige avlinger og det var stor nød. En av grunnene til nøden i 1718 var en meget nedbørsrik sommer, noe som medførte store problemer med fremkommelighet på veier og stier. Derfor hadde Johan Henrik Friesenheim en svært vanskelig oppgave med å få frem armeens proviant og materiell. Forsyningslinjene var ikke i tilstrekkelig grad på plass.

Oppmarsjen til de forskjellige regimentene var en lang og strabasiøs vandring. Mange var allerede krigstrøtte etter år med kamper. Den karolinske armeen besto av 10 073 mann og 6721 hester i tillegg til mat og proviant. Drøyt halvparten kom fra det finske regimentet. Det var en arme med en sliten utrustning og med sparsomt med proviant som forlot Duved i begynnelsen av august med mål om å innta Trondheim.

Det mislykkede angrepet

Armeen begynte sin marsj mot Trondheim og første delmål var Stene Skanse som ble betegnet som en nøkkelpost. 

Dødsmarsjen

Julaften samlet de dårlig kledde svenske soldatene seg i Haltdalen ved den lille stavkirken for å feire julehøytiden. Høytidligheten ble avsluttet med den klassisk salmen " Vår Gud han er oss en veldig borg". Kulden satt sitt preg på mannskapet, som i desprasjon plyndret gårdene for alt som kunne spises og gi ly mot kulden. Gjorde bøndene motstand ble de i verstefall skutt. Til toss for plyndringen fryser mange soldater ihjel allerede på dette tidspunktet.

Armfeldt på Melhus

Melhus ble hardt rammet av karolinernes plyndringer. Her lå de da temperaturene begynte å synke for alvor, og de tok panel fra veggene og kornstaurer til bål.

The Armfeldt Campaign 1718-1719

During the winter 1718-1719, 3 000 of Swedish King Charles XII’s soldiers perished before the elements in the border mountains of Mid-Scandinavia. This not only constitutes the largest known loss of military of personnel in Norway. It also exemplifies the limits of winter warfare in a subarctic environment during the Early Modern period. These cataclysmic events are not very well known outside the region. However, the trauma left on both sides of the Swedish-Norwegian border have been kept alive in the popular memory, and a lot of folklore have sprung out of these memories. This only constitutes a brief introduction of an international audience to a tale of great local importance. It gives an overview of the strategic background of the campaign, the forces involved and the consequences of the campaign, both in military and civilian terms.

Kildesamling - Armfeldts Karoliner

Her kan du lese transkripsjoner av primærkilder om Armfeldts hærtog gjennom Trøndelag.