Kalender "Dag for dag"

Sjøforsvarets historiske kalender "dag for dag"

Her finner du en oversikt over hendelser i Sjøforsvaret fra 1814 og frem til 2000. Tiden etter 2000 legges i disse dager inn og etter hvert vil hendelsene frem til og med forrige halvår være tilgjengelig. Databasen bygger på innholdet i boken Sjøforsvaret dag for dag. Marinemuseet i samarbeid med Sjøforsvaret har ansvar for oppdatering og videreutvikling av innholdet i basen.

Søk etter dato

DD
MM
YYYY

Søk etter tekst

søkeordTreff: 5
16.11.1943

Kystartilleribesetningen på FORT NIGG, Cromarty Firth i Skottland, ble overført til FORT SOUTH SUTOR på sydsiden av fjorden, med major Hans P. Volckmar som sjef.

16.11.1944

Jageren ARENDAL (2) av HUNT-klasse, type 11, ble overtatt og heiste kommandoen med kapteinløytnant Tore Holthe som skipssjef. Jageren ble reklassifisert til fregatt i 1955 og var i tjeneste frem til 1961. Kort beskrivelse av HUNT-klasse, type 11: Deplasement: 1.430 tonn Fart: 27 knop Besetning: 196 mann Bestykning: 6-10 cm, 4-37 med mer kanoner og 2 SQUID A/U våpen

16.11.1945

Sjøkrigsskolen flyttet fra Barnton ved Edinburgh i Skottland til en tidligere tysk forlegning i Vogtsgate 81 i Oslo.

16.11.1953

Stortinget besluttet at daværende organisasjon av UVB-våpenet skulle opphøre, og Undervannsbåtinspeksjonen ble opprettet 1.januar 1954.

16.11.1994

FN´s havrettskonvensjon, en av de mest omfattende mellomfolkelige avtaler, trådte i kraft. Norge ratifiserte konvensjonen 24. juni 1996. Konvensjonen slår fast at alle kyststater har rett til et sjøterritorium på inntil 12 n.m. og en økonomisk sone på 200 n.m. I noen tilfeller kan et lands jurisdiksjon over ressursene på havbunnen eller under, gå utover disse 200 n.m. Det ble vedtatt prinsipper for delelinjer der hvor flere lands økonomiske soner støter sammen. Fri ferdsel på havet og retten til uskyldig gjennomfart i territorialfarvannene ble knesatt som prinsipp. Viktig er det at retten til gjennomfart i internasjonale streder er sikret sammen med retten til ferdsel gjennom et øyrikes streder. Havrettstraktaten slår også fast at rikdommene på dyphavsbunnen, der hvor nodulene finnes, skal være menneskehetens fellesarv. Kontroll- og håndhevelsesregimet for det nordøstlige Atlanterhav ble iverksatt 1. juli 1999.