Forskningsvirksomhet

Norges Hjemmefrontmuseum har i snart 50 år vært en sentral institusjon for studier av norsk okkupasjonshistorie. Her finnes noen av de fremste historikerne på området, her er fagbibliotek, lesesal, bildearkiv, og store offentlige og private arkivsamlinger.

Forskningsvirksomheten ved museet ivaretas av tre historikere og utøves ved:

Dette arbeidet utføres ved innsamling, ordning og registrering av person/privatarkiver, samt ved utarbeidelse av kataloger og databaser over arkiver og andre typer okkupasjonshistoriske samlinger

Forskningen ved NHM har tradisjonelt vært konsentrert  om den norske motstandens rammebetingelser, organisasjoner og aktiviteter. Museet ønsker imidlertid også å stimulere til forskning på andre sider ved det norske okkupasjonssamfunnet, herunder også studier av tyske og norske okkupasjonsorganer.

Norges Hjemmefrontmuseums mastergradsstipend

Har du lyst til å skrive en masteroppgave om et tema innenfor norsk okkupasjonshistorie?

I så fall kan du søke på Norges Hjemmefrontmuseums mastergradsstipend.

Støtte til forskningsbasert faglitteratur om norsk okkupasjonshistorie

Norges Hjemmefrontmuseum (NHM) disponerer et årlig beløp (ca. 250.000 kroner) som fortrinnsvis skal tilfalle eksterne bokprosjekter. Vårt mål er å kunne bidra til utgivelse av bøker om okkupasjonen som i utgangspunktet ikke fremstår som kommersielt «bærekraftige», og som derfor vil være avhengig av produksjonsstøtte for å kunne nå ut til et større publikum.

NHMs stipend

Norges Hjemmefrontmuseum deler årlig ut stipendier til faglitterære forfattere og mastergradsstudenter som arbeider med temaer innenfor norsk okkupasjonshistorie. For nærmere informasjon, se våre artikler om de to stipendordningene.

Ytterligere spørsmål vedrørende  behandlingen av stipendsøknader kan rettes til førsteamanuensis Frode Færøy (23 09 31 35), eller fungerende leder, amanuensis Ivar Kraglund (23 09 31 39).