Forsvarets historiske biblioteker

Forsvarets historiske biblioteker

Forsvarets museer forvalter omfattende samlinger med historiske og moderne bøker, plansjer, tidsskrifter, brosjyrer, foto etc. som omhandler norsk forsvarshistorie og Forsvaret i Norge gjennom tidene. Vi har laget en egen oversikt over den historiske dokumentasjonen ved alle Forsvarets museer.

Forsvarsmuseet har overtatt flere hele historiske bibliotek. Dette er eldre militære bibliotek som tidligere sto ute ved de militære avdelinger og staber. Det eldste ble etablert i 1750. De fleste ble avsluttet ved krigens utbrudd i 1940. I 1992 ble de samlet i museets bibliotek og står i dag i klimatisert magasin. Vi har trykte fortegnelser over bøkene, men det kan likevel ta tid å finne fram i de store samlingene. Bøkene kan du studere i bibliotekets lesesal.

Admiralstabens bibliotek

Biblioteket ble opprettet i 1864 og var opprinnelig ment å skulle være et håndbibliotek for Marinekommandoen og Marinedepartementet, senere Forsvarsdepartementes marinestyrelse. Da Admiralstaben ble opprettet i 1905 fikk samlingen sitt nåværende navn. Bøkene befinner seg i dag delvis på Forsvarsmuseet i Oslo og delvis på Marinemuseet i Horten.

Artilleriets bibliotek

Opprettelsen av dette biblioteket kan ikke tidfestes eksakt, men man antar at det ble etablert rundt 1750 under Artilleriets mangeårige sjef, general Henrik Wilhelm Huth.

Ingeniørvåpnets bibliotek

Ingeniørvåpnets bibliotek ble grunnlagt i 1818 ved frivillige bidrag fra Ingeniørbrigadens offiserer og inneholder faglitteratur om sivil- og militær ingeniørvitenskap, men også mer generell litteratur om krigskunst og krigshistorie. Mange av bøkene har konstruksjonstegninger og tabeller i teksten eller som vedlegg. Samlingen ble avsluttet i 1940.

Generalstabens bibliotek

Generalstabens bibliotek omfatter 2/3 av Forsvarets historisk bibliotek og er på ca. 40 000 bind. Biblioteket ble først omtalt i Generalstabsplanen av 1850. Man antar derfor at biblioteket ble opprettet i perioden 1842-1850. Det er imidleritid, med bakgrunn i de mange bøker fra eldre tider, grunn til å anta at en mer uoffisiell boksamling må ha eksistert før den tid, muligens helt tilbake til Stattholdertiden. Samlingen inneholder både norske og utenlandske bøker.

Hærens flyvevåpens bibliotek

Hærens flyvevåpens bibliotek er en mindre samling med flyhistorisk litteratur fra mellomkrigstiden.

Spesialsamlinger

Forsvarsmuseets bibliotek inneholder også en rekke spesialsamlinger av blant annet håndbøker, trykk, brosjyrer, kart, arkiver og lignende knyttet til militær virksomhet og historie.