Sjømilitære korps (SMK)

Sjømilitære korps ble opprettet i Fredriksvern 1/9 1817, med et matros- og et artillerikompani som omfattet underoffiserer og menige av matros- og artilleribransjen.

Ifølge reglement av 4/10 1844 skulle korpset bestå av:

1 Sjøartillerikompani,

2 Flotiljekompanier (som også omfattet 34 musikere, mens 2 tambourer tilhørte sjøsoldatkompaniet

2 Matroskompanier,

1 Sjøsoldatkompani.

Korpset ble overflyttet til Horten i 1851 etter at en del av korpset noen år i forveien var blitt stasjonert på Horten.

Ved planen av 18/12 1846 kom korpset til a å bestå av et depotkompani og et skolekompani. I tiden 1875-77 samt 1887-96 hørte også mine- og torpedopersonellet  (Torpedoavdelingen») under SMK. I 1896 samledes dette personell i et eget «Minekorps» som fra 1900 ble innlemmet i Handverkskorpset.

I henhold til forsvarsordningen av 1928 ble Handverkskorpsets personell fra 1933 overført til SMK, som nå besto av 3 avdelinger (en avd. for dekkpersonell, en avd. for teknisk personell og en avd. for personell under utdannelse).

I 1942 ble SMK opprettet igjen i England., og i 1945-46 ble kursvirksomheten ledet fra SOK.

I 1946 ble spørsmålet reist om korpsets fremtidige plassering. Flere steder ble undersøkt, men da det syntes  å være liten interesse for å flytte Sjøkrigsskolen tilbake til Horten, ble den gamle Sjøkrigsskoles bygninger med de tyske tilbygg valgt som sete for korpset.

Korpset ble organisert som før krigen, og 1/10 1946 begynte skolevirksomheten i de nye lokaler.

Fra 1/5 1952 ble korpset omorganisert til en avdeling med sjef og nestkommanderende, en ordning som fremdeles består. Sjømilitære korps har i dag 15 bransjer fordelt på 7 linjer: Dekkslinjen, Maskin- og elektrolinjen, Elektronikklinjen, Mekanikklinjen, Intendanturlinjen, Sanitetslinjen og Musikklinjen.

Opptaksbetingelsene er for alle linjer og bransjer:

1. Alder 17-22 år, unntatt for Sanitetslinjen hvor den er 18-23 år.

2. Bestått folkeskoleeksamen, unntatt Sanitetslinjen som krever realskoleeksamen eller eksamen fra 9.årig enhetsskole.

3. Ugift.

4. Norsk statsborger.

Sjømilitære korps tok opp elever to ganger  i året, 1. april og 1. oktober, med forutgående rekruttskole ved korpset. Den samlede utdannings- og vervingstid var 6 år.

Elevene benevnes i de første 2 år konstabler III kl., i det 3. år konstabler II. kl., i det 4. år konstabler I kl. og i det 5. og 6. år kvartermesteraspiranter.

Den grunnleggende utdanning gjennomføres for alle konstabler ved SMK's skoleetablissement. I grunnutdanningen inngår likeledes et 3 måneders skoletokt.

Etter fullført grunnutdanning avgis konstablene til Sjøforsvarets våpenskolesenter og verksteder for den videregående bransje- og fagopplæring. Den videre utdanning er progressivt lagt opp og veksler mellom land- og sjøtjeneste kombinert med nyttetjeneste.

Etter fullfort 6 års utdanning tilsettes elevene som faste eller vernepliktige kvartermestere II kl. (bransjebefal).

Sjømilitære Korps opphørte fra og med 1985

Sjefer:

Kommandørkaptein S. A. Bille. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……..1817-19

Kommandørkaptein O. C. Budde(tjenestefri 1825-28) . . . . . . . . . . . . . . . . . …….1819-36

Capitaine C. Rasch,fungerende . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……...1825-28

Kommandørkaptein C. L. Ferry. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …….1836-41

Capitaine J. C. Smith. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……1841-42

Kommandør A. Willoch. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …...1842-50

Kommandørkaptein C. A. Bendz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …..1850-59

Kommandørkaptein H. Fries. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. …..1859-67

KommandørH. R. Smith. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …...1867-71

Kommandør E. T. Rosenqvist. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …..1871-83

Kommandør H. I. Muller. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……1883-86

Kommandør B. J. R. Koren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ….1886-91

Kommandør H. B. Ravn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …1891-93

Kommandør C. W. Wishech. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ….1893-97

Kommandør N. Juel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …..1897-99

Kommandør W. Horn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……..1899-03

Kommandørkaptein T. Rosenqvist. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …1903-10

Kommandør G. Kielland. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …1910-14

Kommandørkaptein P. Rolfsen,…………………………………………..midlertidig 1914-15

Kommandørkaptein C. Erlandsen,……………………………………….midlertidig 1915-19

Kommandør G. Kielland. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …1926-33

Kommandør S. Oppegaard. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1933-35

Kommandørkaptein R. von Krogh. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1935-37

Kommandør S. E. Wigers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1937-40

Kommandørkaptein N. L. Bruun. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1942-46

Kommandør P. Bredsdorff. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..1946-53

Kommandør P.Sandved. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1953-61

Kommandørkaptein E. C. Breirem,……………....................………………………… midlertidig 1961-62

Kommandør Fin Frodesen….………………............................………………………….. ……………1962-74

Kommandør Øivind Schau ………………...........................………………………………………….. 1975-77

Kommandør Sven A. Hansen ……………………………………………………….1978-84

 

Nestkommanderende:

Kommandørkaptein Bjarne Eia ………………………………………………………1964-69

Kommandørkaptein Torbjørn Johannessen …………………………….............1970-74

Kommandørkaptein Rolf Lindeberg …………………… ……………....................1975-80

Kommandørkaptein Kaare O. Lislegaard …………………………………………1981-84