Sjøforsvarets Kystartilleriskole (SKAS)

Ved Kgl. res. av 14/10 1785 ble bestemt at det «for at danne gode Underofficerer og Artillerister for de i Norge detacherede Artillerikompanier, må etableres en skole på Aggershus Fæstning».

Skolen som var felles for festnings- og feltartilleriet, fikk navnet «Artilleriets skriverskole». Som følge av at det tidligere norske artilleridetachement fra 1764 ble erstattet med ”Den Kgl. Norske Artilleribrigade”, ble i 1803 skolens navn endret til «Brigadens skriverskole».

Skolen fikk ny plan, og øverste klasse ble beregnet på dem som med sikkerhet kunne regne med å bli fyrverkere og tøyhusløytnanter. I denne klasse ble bl.a. undervist i fortifikasjon, landmaling og materiallære. Fra 1818 fikk skolen en ny og utvidet plan. 

Fra 1/I1 1828 ble navnet endret til «Brigadens Underofficersskole». Skoleplanen ble sterkt utvidet, og undervisningsområdet fikk en annen karakter. Skolens hovedoppgave var å utdanne underoffiserer. Øverste klasse var beregnet på elever uteksaminert fra den tidligere skriverskole.

I1831 ble ”Den Kongelige Norske Artilleribrigades Underofficersskole” opprettet på Akershus, med en plan som var betydelig utvidet i forhold til tidligere. Det spores en viss spesialisering i utdannelsen, og det ble lagt vekt på at den teoretiske og praktiske utdannelsen skulle gå hånd i hånd

Fra 1860 hadde skolen som fast ledd i sin praktiske utdannelse et 3 ukers opphold på Oscarsborg, med eksersis og skyting med batteriene. Ved den nye hærordningen som trådte i kraft 1/1 1889, ble Festningsartilleriets og Feltartilleriets underoffisersutdannelse skilt, og «Festningsartilleriets Underofficersskole» startet 15/5 1888 på Oscarsborg som en 3-årig skole.

Ved våpenets omorganisering etter Kgl. res. av 17/6 1899 ble skolen kalt «Kystartilleriets Underbefalsskole», og sterkt utvidet. Det var en kystartillerilinje og en posisjonsartillerilinje, den siste for å skaffe befal til de grensebefestninger som var under bygging. Fra 1900 ble ytterligere opprettet en mine- og signallinje.

Da landfestningene i 1902 ble lagt under våpenet, fikk skolen navnet «Festningsartilleriets Underbefalsskole», et navn den beholdt til 1911. I denne perioden ble det opprettet en egen musikkskole i våpenet. Denne ble lagt under Underbefalsskolen.

I 1911 fikk skolen en ny plan, og navnet ble endret til «Festningsartilleriets Underofficersskole på Oscarsborg (til forskjell fra den i Bergen). Overkonstabelskolen ved Bergens befestninger ble nemlig utvidet i 1904 til (i tillegg til Oscarsborg) å bli underoffisersskole for mine- og signallinjen. «Festningsartilleriets Underofficersskole i Bergen» var i virksomhet til 1914.

I 1915 fikk skolen en ny plan hvor sivile fag noenlunde skulle svare til de tekniske mellomskolers elektrotekniske linje. Korporalskolene på festningene var opphørt i 1914, og aspirantene kom straks inn i den 4-årige skole på Oscarsborg. Skolen hadde også et forkurs. Fra 1928 ble det ikke lenger opptatt elever etter denne plan.

Etter hærordningen av 1927 ble navnet i 1928 endret til «Festningsartilleriets Befalsskole». Skolen fikk i 1931 en ny plan. Utdannelsen var fortsatt 4-årig, men forkurset ble sløyfet og undervisningen i de allmenndannende fag redusert.

Etter forsvarsordningen av 1933 ble det utarbeidet nye planer for befalsutdannelsen. «Kystartilleriets Befalsskole» ble opprettet i 1937, som en 1-årig befalsskole på grunnlag av middelskoleeksamen eller tilsvarende. All utdannelse foregikk på en kombinert artilleri- og signallinje. For studenter ble opprettet kurs av 3-6 måneders varighet.

Det foregikk ingen regulær befalsutdannelse til kystartilleriet verken i England eller Sverige i løpet av de første krigsårene. I august 1944 ble «Kystartilleriets Skole- og øvingsavdeling» opprettet i England. Utdannelsen av kystartilleribefal ble nå systematisert. Personell ble utdannet ved britiske kurser og ved kystbatterier i England og Skottland.

Etter krigen ble «Kystartilleriets Skole- og øvingsavdeling» etablert i Kristiansand og fra begynnelsen av 1947 overført til Generalinspektøren og Sjefen for kystartilleriets stab i Oslo. Herfra ble administrert og ledet en omfattende befalsutdannelse ved forskjellige etablissementer, også utenlands. Kursenes lengde varierte etter aspirantenes forkunnskaper og den målsetting som skulle oppnås.

Høsten 1947 ble «Kystartilleriets Befalsskole» på ny etablert. Det ble satt i gang et aspirantkurs på Oscarsborg. Dette ble imidlertid snart flyttet til Nedre Hellen ved Bergen. Utdannelsen var 2-årig med 1 års plikttjeneste. Skoleplanen la hovedvekten på den praktiske opplæring. 1 1953 ble utdannelsen redusert til 12 måneder uten ekstraordinær plikttjeneste. Fra 1954 ble befalsutdannelsen øket til 16 måneder fordelt med 12 måneder på befalsskolen og 4 måneder som sersjantaspirant ved avdeling. I mai/juni 1959 flyttet skolen tilbake til Oscarsborg.

På bakgrunn av kystartilleriets organisasjonsmessige innpassing i Sjøforsvaret ble skolens navn i 1962 endret til «Sjøforsvarets Kystartilleriskole», samtidig som utdannelsesordningen ble lagt om til en differensiert kursutdannelse som etterhånden ble noe endret og i begynnelsen av 1964 hadde følgende omfang:

  • Kurs for utdannelse av utskrevne kvartermestere. Kurset som varer i 6 måneder, omfatter spesialutdannelse på en eller flere av følgende linjer: Sjøfrontartilleri, luftvernartilleri, lyskaster og instruktørlinjen. Elevene opptas blant skikkede mannskap fra rekruttavdelingene. Det kreves intet spesielt sivilt opptaksgrunnlag. Utdannelsen medfører 4 måneders plikttjeneste.
  • Kurs for utskrevne offiserer. Kurset som varer i 10 måneder ved SKAS og 2 måneder ved Sjøkrigsskolen, medforer 12 måneders plikttjeneste og omfatter praktisk befalsutdannelse og spesialutdannelse i kystartilleridisipliner. Elevene opptas direkte etter søknad. Det kreves artium for opptak.
  • Fortskurs. Kurset som varer i 3 måneder og avvikles 1 gang årlig for kadettaspiranter ved Sjøkrigsskolen, omfatter utdannelse i nærforsvar og kystartilleridisipliner.
  • Kvartermesteraspirantkurs. Kurset varer i 3 måneder og avvikles 2 ganger årlig for elever fra Sjømilitære korps. Utdannelsen omfatter generell befalsutdannelse, nærforsvar og særlige tjenesteforhold som gjelder for landtjeneste. Utdannelsen gis for elever fra alle linjer og bransjer.
  • Kystartillerikurs. Kurset som varer i 6 måneder, avvikles 1 gang årlig og bygger på kvartermesteraspirantkurset. Elevene tilhører dekkslinjen ved Sjømilitære korps. Utdannelsen omfatter generell befalsutdannelse, nærforsvar og kystartilleridisipliner.

Bestyrere (sjefer) for skolen på Oscarsborg 1888-1940:

Kaptein Søren Martens Brun. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1888-90

Kaptein M. Cock Arnesen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1890-94

Oberstløytnant V. E. M. G. Lønnevig. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1894-99

Oberstløytnant Olaf Færden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..1900-02

Oberst N. H. Peters. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1902-03

Oberst H. G. J. Stang. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1903-07

Oberstløytnant A. Motzfeldt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1907-08

Oberst K. Th. Holtfodt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1908-10

Kaptein A. F. Holter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1910-15

Kaptein G. P. Harbitz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1915

Kaptein N. E. B. Olssøn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1915-30

Kaptein H. A. Enger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1930-37

Kaptein K. Nesse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1937-40

 

Bestyrere (sjefer) for skolen i Bergen :

Kaptein I.Hellesnes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1904-08

Kaptein G. M. G. Erdmann. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1908-12

Kaptein S. Chr. H. Simonsen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1912-14

 

Sjefer for Kystartilleriets befalsskole:

Kaptein A. H. Furre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1948-49

Major R. L. Godø. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1949-55

Major R. Eichinger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1955-59

Major A. B. Bakke. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1959-62

Sjøforsvarets Kystartilleriskole - Befalsskolen for Kystartilleriet (BSKA)

Skolen opphørte fra 2003 fordi ved St.prp 45 (2000-2001) foreslår regjeringen bl.a. å slå sammen Sjøforsvarets to befalsskoler, og fra 2002 opprettes så Befalsskolen for Sjøforsvaret (se denne).

Kystartilleriets skyteskole

Kystartilleriets skyteskole endret i 1992 navn til Skyteskolen for Kystartilleriet (SSKA) og ble fra 2001 underlagt KNM Tordenskjold