Forsvars-(Marine)departementet

Siden 1814 har det vi i dag kjenner som Forsvarsdepartementet hatt flere roller og sammensetninger. På de følgende sider vil vi forsøke å redegjøre for organiseringen og hvem som har bekledd disse funksjonene.

Under det felles "Departement for Krigsadministrasjonen" (6. departement) hørte i 1814 alle sjøetatens saker, innrullerings-, los- og fyrvesen samt «verfter og hvervinger» under "Søekrigs-Commissariatet» som ble opprettet 12/4 1814. Den 17/11 1814 ble navnet endret til «Søekrigscollegiet».

 

Sjefer:

KontreadmiralJens Schou Fabricius. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……..1814 -15

KommandørThomas Fasting. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……1814 -15

 

Ved Kgl. kunngjøring av 31/3 1815 ble de under «Søekrigscollegiet» hørende saker henlagt til et eget "Marinedepartement" (7. departement), hvorunder også ble lagt signal-, havne-, kanal- og karantenevesen. Departementet endret 17/11 1818 navnet til «Departementet for Søemilitæretaten" (5. departement), samtidig som Marinens kommando- og økonomisaker ble adskilt.

I 1845 ble navnet endret til«Departementet for Marinen», men da også post- og telegrafvesenets administrasjon ble overført til Marinedepartementet i 1860, ble navnet endret til «Marine- og Post-Departementet». I 1885 ble administrasjonen av Marinen (tillikemed mønstrings-, navigasjons-, rednings-, los- samt fyr- og merkevesen) henlagt under et for flåte og hær felles «Forsvarsdepartement», bestående av en «Marineavdeling» og en «Hæravdeling», hvilke siste benevnelser i 1899 forandredes til «Marinestyrelse» og «Armestyrelse».

Fra 1899 til 1910 var Kommanderende Admiral sjef for Marinestyrelsen.

Marinestyrelsen benevntes fra 1930 «Marinestyret».

Til andre departementer ble fra Marinestyrelsen (Marinestyret) overført: Mønstringsvesenet (1912), navigasjonsvesenet (1913), fyr- og merkevesenet samt redningsvesenet (1927). Under Marinestyret ble fra 1932 henlagt Sjøkartverket (utskilt fra Norges Geografiske Oppmaling).

Ved Kgl. res. av 3/8 1945 ble Forsvarsdepartementet organisert i avdelinger og kontorer etter ensartede

saksområder:

 

I.   Personell- og organisasjonsavdelingen.

II.  Materiell- og produksjonsavdelingen.

III. Økonomisk og juridisk avdeling.

IV. Avdeling for sivil luftfart.

 

I 1946 ble det foretatt forskjellige endringer i FD's organisasjon. Avd. IV ble overfort til Samferdselsdepartementet. Avd. III ble delt i III A: Økonomisk og juridisk avd. og III B: avd. for regnskapskontroll.  Samtidig ble det opprettet en ny avd. IV -Velferdsavdelingen, som imidlertid fra 1/7 1947 ble utskilt fra departementet og opprettet som egen institusjon (Forsvarets undervisnings- og velferdskorps). FD's avviklingskontor i London, FD's bilkontor og innkvarteringskontor ble nedlagt henholdsvis 1/7, 15/10 og 1/11 1946.

Den 1/7 1947 ble Samordningsdirektoratet (SOD) opprettet under FD, men fra 1/7 1951 ble det innlemmet som egen avdeling i departementet. Fra 1/7 1948 ble Norges Geografiske Oppmaling og Norges Sjøkartverk overfort til Samferdselsdepartementet.

I 1950 ble det opprettet et A-paktkontor i departementet, nåværende 19. kontor, som står utenfor de andre avdelinger.

Ved Kgl. res. av 7/11 1952 ble FD bemyndiget til å foreta enkelte organisasjonsendringer. Endringene, som ble gjennomfort den 16/4 1953, bestod i at avd. I og SOD ble inndelt i kontorer på grunnlag av sakenes art og uavhengig av hvilken forsvarsgren eller institusjon saken vedrører. SOD endret samtidig navn til Materielldirektoratet.

Fra mars 1963 er FD inndelt i 5 avdelinger:

 

I.    Personell- og administrasjonsavdeling.

II.  Administrativ avdeling.

III. Budsjett- og regnskapsavdeling.

IV. Materiellavdeling.

V.  Bygge- og eiendomsavdeling.

 

 

 

Fra og med 1969 ble FD inndelt i  6 avdelinger som følger:

         

 

          I   Personell- og organisasjonsavdeling

          II  Administrativ avdeling

          III Budsjett- og regnskapsavdeling

          IV Materiellavdeling

          V  Bygg- og eiendomsavdeling

          VI Planleggingsavdeling

 

 

Fra og med 1973 ble det i FD blitt 7avdelinger som følger:

     

        I-A   Personell- og organisasjonsavdeling

        I-B   Lønns- og forhandlingsavdeling

        II     Administrativ avdeling

        III    Budsjett- og regnskapsavdeling

        IV    Materiellavdeling

        V     Bygg- og eiendomsavdeling

        VI    Planleggingsavdeling 

 

 

Fra januar 1980 ble FD inndelt i 7 avdelinger:

 

         I      Administrativ avdeling

         II     Personell- og organisasjonsavdeling       

         III    Lønns- og forhandlingsavdeling

         IV    Materiellavdeling

         V     Bygg- og eiendomsavdeling

         VI    Plan- og budsjettavdeling

         VII   Presse- og informasjonsavdeling

 

 

Fra januar 1988 ble FD`s  7 avdelinger omorganisert slik:

 

         I      Administrsjonsavdeling

         II     Personell- og organisasjonsavdeling

         III    Lønns- og forhandlingsavdeling

         IV   Materiellavdeling

         V    Bygg- og eiendomsavdeling

         VI   Plan- og budsjettavdeling

         VII  Sikkerhetspolitisk avdeling

 

 

 

En ny omorganisering av FD finner sted i 1994, det blir nå bare 4

avdelinger som følger:

 

        I    Fellesavdelingen

        II   Sikkerhetsavdelingen

        III  Plan- og økonomiavdeling

        IV  Ressursavdeling

 

 

I 2003 får FD en annen benevning på sine 4 avdelinger,

disse blir nå:

 

         I   Personell- og utviklingsavdeling

         II  Sikkerhetspolitisk avdeling

         III Plan- og økonomiavdeling

         IV Materiell- og infrastrukturavdeling

 

 

Denne organisasjon er gjeldene frem til 2004 da det nå har blitt

fem avdelinger som følger:

 

         I   Avdeling for personell og fellestjenester       

         II  Avdeling for sikkerhetspolitikk        

         III Avdeling for operasjons- og beredskapsplanlegging

         IV Avdeling for forsvarspolitikk og langtidsplanlegging

         V  Avdeling for økonomi og styring.

 

Det tidligere Forsvarets overkommando er nå integrert i Forsvarsdepartementet under

Avdeling II, III og IV som alle ledes av militært personell

Sjefer for Marinedepartementet 1815-1861:

Ved Kgl. kunngjøring av 31/3 1815 ble de under «Søekrigscollegiet» hørende saker henlagt til et eget "Marinedepartement" (7. departement), hvorunder også ble lagt signal-, havne-, kanal- og karantenevesen. Departementet endret 17/11 1818 navnet til «Departementet for Søemilitæretaten" (5. departement), samtidig som Marinens kommando- og økonomisaker ble adskilt.

I 1845 ble navnet endret til«Departementet for Marinen»

Sjefer for Marine- og Postdepartementet 1861-1885

Det som frem til 1860 het Departementet for Marinen», ble da også post- og telegrafvesenets administrasjon ble overført til Marinedepartementet i 1860, endret til «Marine- og Post-Departementet».

Kommandoekspeditionen i Stockholm 1814-1893 og Marinens referenter

Marinesreferents oppgave var å foredra for H. M. KONGEN «egentlige Commando-Sager den Norske Marine betræffende», og hans stilling til Statsrådsavdelingen var sideordnet med de innbeordrede landoffiserers.

Avdelingssjefer i Forsvarsdepartementets

(Fra 1930: „Marinestyret”)