Operativ og teknisk

Sjøforsvarets minevesen

Miner er eksplosiver som utløses av en tredjepart, som et fartøy, uten at den som har plassert minen må foreta seg noe. Miner skiller seg dermed fra de fleste andre kategorier av militære våpen der brukeren av våpenet foretar en bevisst vurdering av situasjonen før våpenet tas i bruk.

Sjøminer kan kategoriseres ut fra hva som utløser dem. Den eldste typen er berøringsmine (hornmine) som ble ankret opp like under havoverflaten. I dag finnes miner som blir utløst av lyd (akustiske miner), endring i magnetfelt, eller trykkforandringer. Fordi hvert fartøy sender ut sin spesielle lyd eller magnetfelt (akustisk eller magnetisk signatur), kan en ved hjelp av elektronikk programmere en mine til å gjenkjenne et bestemt fartøy eller fartøystype. Sjøminer blir brukt til å blokkere eller stenge av havner og kystlinjer ved å sperre veien for skip eller undervannsbåter.

Miner er fortsatt en aktuell trussel i maritim krigføring. Mange stater har kapasitet til å legge ut sjøminer, som er en effektiv måte å stenge havner, kanaler og sjøveier på.

Sjøforsvarets (Marinens) skipstilsyn

Første-ekvipasjemestere og takkelmestere ved Karljohansvern som Marinens hovedstasjon, 1930-40 Skipsinspektør.

Ekvipasjemester- og takkelmesterstillingene, som inntil 1900 sorterte under den militære verftssjef, var opprinnelig adskilt, men ble i 1872 slått sammen. Etter 1900 var institusjonen underlagt Marinens Hovedverft inntil 1913, da ekvipasjen ble stillet under distriktskommandoen.

Fra 1930 ble takkelvesenet overført til verftets skipsbyggeri, mens ekvipasjen under navn av Skipstilsynet ble innlemmet i distriktskommandoen som egen avdeling under en offiser som skipsinspektør og ekvipasjemester.

Torpedoer

Torpedo er et maritimt våpen som ble utviklet fra slutten av 1860-årene. Torpedoen består av en sprengladning, motor, drivstoff/trykklufttank og propell. For det norske sjøforsvaret ble torpedoen et viktig våpen og har i mange år vært et viktig våpen. Torpedobåtene til et indre kystforsvar, sammen med torpedoen gav stor slagkraft og velegnet for forsvar av kysten.