Polititjenestemannen

Tjenestemenn i uniform skal under tjenestegjøring være utstyrt med kølle, katt, fløyte, elektrisk lykt, notisblokk og blyant. Dette ble utlånt til tjeestemennene, mot kvittering. Det het i reglemetet for tjenestemennene at uniformsgjenstander eller annet tjenestemateriell skulle behanles med omhu og forsiktighet. Skade påført ved skjødesløshet og uforsvarlig behandling måtte erstattes.

Overpolitibetjenten

Denne fører tilsyn med at politiets øvrige tjenestemenn utfører tjenesten i henhold til reglementet og foreta inspeksjoner. Det er også overbetjentens oppgave og utlevere kontrollurene, kontrollere deres papirskiver etter endt tjeneste og føre protokoll over disse. Daglig kontroll med brannsignalapparatet er overbetjentens ansvar og vedlkommende er brannmester og formann i Karljohansvern brannkomisjon. Han er i tillegg arrestforvarer, regnskapsfører for marinemuseet og brannvesenet. I tilleg har denne ansvaret for inventar i arrester, vaktlokaler og komiteværelset på Sjøkrigsskolen.

Som brannmester har overpolitibetjenten ansvar for tilsyn med alt av slukkeutstyr og annet materiell.

Av de mer spesielle ansvarsområdene fremgår det at overpolitibetjenten hadde ansvaret for å lære opp sine mannskaper i å kunne sjøsette fartøyene i torpedobåtskuret i tilfelle evakuering av disse i forbindelse med en brann.

Politibetjentene

Disse skulle regelmessig inspisere på verftet i arbeidstiden og etter arbeidstid også patruljere og kontrollere utenfor verftsområdet. Politibetjenter som hadde tjenestefri kunne av overpolitibetjenten eller distrikskommandoen nårsomhelst ved behov beordres på jobb. Dette gjaldt spsiellt ved brann, Da hadde de plikt til å melde seg til tjeneste på brannstedet.

Likeledes ved signal om stor brann i byen (ignal 2x2 skudd), da skulle de møte i hovedvakten for nærmere ordre.

Inspeksjonstjenesten for politibetjentene bestod i hovedsak av jevnlige runder på verftet og føre tilsyn med at gjeldene ordensregler ble fulgt. Påse at det var ro og orden i hviletiden. Politibetjentene hadde også ansvaret for og i samarbeid med verftets konstabler og foreta ildvisistasjon. En av betjentene skulle i perioden 0800 til 2300 til forskjellige tider foreta inspeksjoner” for å påse at at ingen uorden finner sted” på den delen av Karljohansvern som lå utenfor verftet.

 

Politi- og brannkonstablene

Disse skal i tilfelle brann utføre tjeneste som brannmannskaper og utover dette utføre patruljetjeneste på verftet og på Kalrjohansvern utenfor verftsområdet. Utover dette tilkom det disse og utføre ordonnanstjeneste, vakttjeneste i porter  og etter arbeidstid hjelpe til med forefallende arbeid knyttet til fartøyenes fortøyninger og andre preserende oppgaver.

Deres patruljetjeneste hadde mer preg av forebyggende brannvern en ordens oppgaver.patruljetjenesten pågikk døgnet rundt, som oftest av to mann. Da patruljerte de henholdsvis søndre og nordre del av verftet. Ble tjenesten utført av bare en mann, og det hendte fra tid til annet, hadde vedkommende kontabel ansvaret for hele verftet.

I tillegg hadde de ansvaret for å tenne og slukke belysningen, etterse at vinduer og dører i alle magasiner, skurer og bygninger var lukket og låst. De deltok i tillegg i ildvisitasjonen. Konstablene hadde kontrollur som skulle trekkes opp hver gang de passerte et sted hvor nøkkel til disse var opphengt. Konstableen som patruljerte verftsområdet skulle i tillegg avgi de nødvendige signaler med verftets fløite ved arbeidets begynnelse, før og etter pauser og ved arbeistidens slutt om ettermiddagen.

Den eller de som ikke patruljerte ute hadde pikettjeneste. Det innebar at pikethavende konstabler i tjenestetiden skulle oppholde seg i vaktlokalet på Gamle Horten, seinere i verftsporten. De skulle til enhver tid være utrykningsklare.