Ny bok om den kommunistiske motstandsbevegelsen i Norge

Fiende eller forbundsfelle?

Den 7. desember 2017 ble boka "Fiende eller forbundsfelle?" presentert på Norges Hjemmefrontmuseum. Mot alle odds klarte Norges Kommunistiske Parti (NKP) i løpet av 1942 å etablere sivile og militære undergrunnsorganisasjoner som skulle gå i bresjen for en mer radikal og altomfattende motstand.

Fremveksten av den kommunistiske motstandsbevegelsen stilte de norske hjemmefront- og eksilorganer overfor flere dilemmaer. I bestrebelsene på å utvikle kampen mot det tyske okkupasjonsregimet ble det satt spørsmålstegn ved kommunistenes intensjoner og lojalitet. I hvor stor utstrekning burde man samarbeide med kommunistene, og hvordan kunne man best begrense deres oppslutning i befolkningen?

Hva var grunnlaget for motsetningene, og hvor dypt stakk spenningene? Skyldtes samarbeidsproblemene primært uenigheter om den nasjonale motstandspolitikken, eller bunnet de mer konfliktfylte relasjonene i en kommando- og kontrollproblematikk formet av krigsutviklingen i Europa, eskaleringen av den hjemlige motstandskampen, og Arbeiderpartiets mer interne stridigheter med Kommunistpartiet om ledelsen av arbeiderbevegelsen?

Frode Færøy har skrevet en utførlig og kildebasert bok om den kommunistiske motstandsbevegelsen og plasserer den i en større strategisk og internasjonal sammenheng. Boka belyser også samspillet mellom den sivile og militære motstanden, og forfatteren gir leserne en bred fremstilling av de allierte stormaktenes involvering i den norske motstandskampen.

Frode Færøy (f. 1962) er dr.philos. i historie fra Universitetet i Oslo. Han har siden 1993 arbeidet som historiker og arkivar ved Norges Hjemmefrontmuseum. Færøys faglige interessefelt har i særlig grad vært knyttet til motstanden innenfor den norske arbeiderbevegelsen, men hans forskning spenner ellers over brede felter av den norske motstandskampens øvrige sivile og militære historie. Færøy har tidligere utgitt Frigjøringen(1994), Norges Hjemmefrontmuseum – I stiftelsens år(1997), samt forfattet en rekke artikler om Norge og andre verdenskrig.