Forsvarsmuseets faste utstillinger

Forsvarsmuseets faste utstillinger dekker hele 2. etasje og deler av første, i alt ca 3000 m2. Gjenstander og bilder dekker mange temaer og de fleste sider ved militær virksomhet er omtalt. Våpenutvikling er ett emne som kan studeres i detalj gjennom utstillingene, men også endringer innen forsvarspolitikk, festningsverk, transport, uniformering og annet. Mange gjenstander har design og form som gjør at de fremstår som de reneste kunstverk. Det vil for enkelte også være mulig å finne våpenet, luen og for eksempel den lange underbuksen fra føerstegangstjenesten. Andre vil legge merke til kjente og berømte gjenstander, som geværene M16 og AK47. Forsvarsmuseets faste utstillinger er et kulturhistorisk skattekammer! Velkommen!

Dansketiden 1400-tallet til 1814

Avdelingen "De eldste tider" omhandler vesentlig dansketiden, som strekker seg fra 1400-tallet til 1814. Dette var en turbulent epoke i vår historie, med stadig krigføring mellom Danmark-Norge og Sverige om herredømmet i Norden. Samtidig foregikk det en profesjonalisering av det militære og nye skytevåpen ble utviklet. Utstillingen er preget av de våpen som var vanlig i tiden, fra stakevåpen og sabler til skytevåpen som flintlåsgeværet og artilleri. Det er også viet plass til soldatrekruttering, hærordninger og endring av krigstaktikk som følge av den våpenteknologiske utviklingen. Ved hjelp av interessante gjenstander, skips- og festningsmodeller blir denne delen av vår historie fortalt.

Unionen med Sverige 1814-1905

Utfallet av Napoleonskrigene fører oss inn i denne perioden, som begynner med utarbeidelsen av Grunnloven og krigen mot svenskene i 1814. Norge gjennomgikk en sterk utvikling fram til 1905, både teknisk, økonomisk, sosialt og politisk. Ulike typer våpen, soldatutrustning, sanitetsutstyr mm. forteller om dette. I unionens siste tiår ble forsvaret rustet kraftig opp med tanke på en unionskamp mot Sverige. Norge skaffet seg meget nytt og avansert utstyr. Dette kommer klart fram i utstillingen, blant annet i en modell av Horten havn fra 1902, en fjernkontrollert mine, forskjellige moderne våpen som f.eks. Norges første mitraljøse. En brakke og en teltleir fra grensevakten i 1905 forteller om en spenningsfylt tid før unionsoppløsningen.

1940-1945 - Den andre verdenskrig

Den annen verdenskrig (1939-1945) opptar store deler av museets samlinger. Her vises bakgrunnen for krigen, fra Versaillesfreden i 1919 til framvekst av nazismen og forholdene i mellomkrigstiden i Europa og Norge. Det tyske angrep på Norge, senkingen av Blücher ved Oscarsborg festning og kampene som fulgte, er belyst gjennom kart og dioramaer. Utstillingen viser eksempler på norsk og tysk militært utstyr, blant annet i en framstilling av styrkeforholdet mellom norske og tyske soldater i aprildagene 1940. En modell over Narvik-området forteller om kampene der, og kong Haakon VIIs og kronprins Olavs uniform fra aprildagene 1940 har fått en verdig plass i utstillingen.

Sjøkrigen 1940-45 
Sjøkrigen under den andre verdenskrig var en kamp om transportveiene på havet. Storbritannia og de allierte hadde et stort behov for forsyninger som råvarer, mat, drivstoff, diverse krigsmateriell og soldater. Alt måtte fraktes over havet i konvoier til de forskjellige krigsskueplassene. Men de lange avstandene representerte en stor risiko for både folk og varer. Tyskerne var klar over at de måtte stoppe de alliertes forsyninger hvis de skulle vinne krigen. Overflateskip, ubåter og fly førte en hensynsløs kamp mot de allierte handelsfartøyene. Enkelte av konvoiene mistet over halvparten av skipene, men fra begynnelsen av 1943 fikk de allierte overtaket i sjøkrigen. Den norske handelsflåten, som den gang var verdens tredje største, kom til å spille en meget viktig rolle i den allierte forsyningstjenesten. Selv om bare en av tre konvoier møtte fienden var tapstallene store, og det spykiske presset gav mange sjøfolk varig mén. Av over ett tusen norske skip ble halvparten senket i løpet av krigen, og over 4500 nordmenn mistet livet. Utstillingen gir et innblikk i den dramatiske tjenesten ombord i allierte handelsskip og eskortefartøyer, og i tyske ubåter.

Den kalde krigen 1945-1990

Forsvarsmuseets utstilling om den kalde krigen "I skyggen av atombomben" ble åpnet i september 2010. Utstillingen viser hvordan Forsvaret løste de store utfordringene som den kalde krigen skapte. NATO-medlemskapet og forbindelsene til USA stilles i utstillingen opp mot trusselen fra Sovjetunionen og landene bak jernteppet. Masseforsvaret med allmenn verneplikt og amerikansk våpenhjelp illustreres med store og små gjenstander. Perioden begynte med at Finnmarks befolkning fikk sine hjem brent, og i utstillingen kan du gå inn i et improvisert hus under en båt av den typen mange finnmarkinger bodde i vinteren 1944-1945. Veksten og optimismen i 1950-årene vises i et lite hus der skuffer og skap kan åpnes. Det samme huset kan deretter undersøkes etter at det er ødelagt av atomkrig. Totalforsvarstanken forklares ved hjelp av et bildeprogram som vises hver halvtime, samt ett tusen små kjøretøymodeller i taket! Et glasshus viser en stor mengdte våpen, uniformer, utstyr, bøker og annet fra perioden. Her vil mange kunne gjenkjenne utstyr fra verneplikten. Integrert i denne utstillingen er en egen utstilling om Etterretningstjenestens historie, der E-tjenesten selv har kommet med bilder, film, lyd, gjenstander og informasjon.