Grunnlovens soldater, en ny bok av Terje Harald Holm

Forsvarsmuseet har i anledning 200-årsjubileet for den norske Grunnloven i 2014 hatt et forskningsprosjekt kalt Den norske løve. Som et resultat av dette forskningsprosjektet vil det denne våren foreligge tre bøker som tar for seg ulike sider av temaet, sett fra et militært ståsted. Forsvarsmuseet lanserer nå den første av bøkene:Grunnlovens soldater. Dette er en grundig gjennomgang av den norske hærs utdanningsmål i de første år av 1800-tallet, og belyser nye sider ved 1814-historien. Forfatter er avdelingsleder ved Forsvarsmuseet, førsteammanuensis Terje Harald Holm.

Fra senhøstes 1807 til senhøstes 1814 var Norge enten i krig, eller i det vi i dag vil kalle krise. To ganger kom det til åpen konflikt med Sverige. Militærmakten, soldatene, var naturlig nok sentrale i dette dramaet. Boken kaster lys over hva soldatene var forventet å beherske av kunnskaper. Her presenteres reglementenes krav, supplert med materiale fra hånd- og dagbøker. Ved hjelp av disse kildene er det mulig å tegne et bilde av virksomheten på de mange ekserserplassene rundt om i landet. Det omhandlet eksersis, både i sluttet og spredt formasjon, kanondrill, ryttertjeneste, vakthold, patruljetjeneste og leirliv. Her ble enkeltmannsferdigheter innlært og soldatene trent i å fungere i samlet tropp. På den måten ble grunnlaget for å operere i virkelige situasjoner lagt. Gjennomgangen av stoffet viser at en soldat for 200 år siden var forutsatt å ha en tung ballast av kunnskaper og ferdigheter før han rykket ut i felt. Langt tyngre enn det vi i dag tror. Boken er illustrert med skisser, tegninger og kart fra museets arkiv.

Grunnlovens soldater er skrevet av Terje Harald Holm, leder ved Forsknings- og formidlingsavdelingen ved Forsvarsmuseet.